Księgarnia Internetowa

 

Nowe Przymierze Audio

O nas
Liga Biblijna jest chrześcijańską, ponadwyznaniową organizacją misyjną. Swoją działalność rozpoczęła w Stanach Zjednoczonych w 1938 roku. Zasięgiem objęła ponad 80 krajów świata na wszystkich kontynentach. Dzięki staraniom jednego z przywódców Bible League, człowieka o wielkim sercu dla Polski, w 2001 roku BL rozpoczęła działalność również w naszym kraju. Obecnie współpracujemy z partnerskimi oddziałami Ligi Biblijnej i innymi misjami o podobnej wizji z Polski, Europy i Kanady.

W dziele upowszechniania Słowa Bożego w języku polskim ściśle współpracujemy z Ewangelicznym Instytutem Biblijnym z Poznania, który od kilkunastu już lat jest zaangażowany w przekład Pisma Świętego którego jesteśmy głównym wydawcą.

Więcej …

Szukaj

Pismo Święte

Liga Biblijna w swojej misji rozpowszechniania Słowa Bożego korzystała od początku przede wszystkimi z przekładu Pisma Świętego wydanego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Jednocześnie przystąpiła w roli wydawcy do projektu tłumaczeniowego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego (EIB) z Poznania, pod kierownictwem Doktora Piotra Zaremby. Projekt ten miał na celu udostępnienie nowego przekładu pełnego tekstu Pisma Świętego, Starego i Nowego Przymierza (Starego i Nowego Testamentu) tłumaczonego z języków oryginalnych. W pierwszych latach naszej służby, udostępnialiśmy mniejsze, gotowe wtedy fragmenty Nowego Testamentu; Ewangelię Jana, Marka i Łukasza. W roku 2007 wydaliśmy drukiem I wydanie, czyli pełny tekst Nowego Przymierza z odsyłaczami. W 2008 roku ukazało się II wydanie, poprawione, ale bez odsyłaczy, w układzie dwuszpaltowym. Kolejne, III wydanie (wydane wspólnie z EIB) ukazało się w 2012 roku, poszerzone o Księgę Psalmów, w układzie jednoszpaltowym, z odsyłaczami. Ostatnie, IV wydanie Nowego Przymierza ukazało się pod koniec 2015 roku, w tańszej wersji, w nowym i docelowym układzie tekstu, tzn. dwuszpaltowym, z odsyłaczami w środkowej kolumnie. Oczywiście, każde kolejne wersje zawierały poprawki w stosunku do wersji je poprzedzających. Niektóre były owocem zgłaszanych uwag i sugestii pochodzących od szerokiego grona czytelników i osób zainteresowanych przekładem. 

W lipcu 2016 roku, po kilkunastu latach prac zespołu EIB, Liga Biblijna wydała drukiem pełnym tekst Biblii. Pierwsze wydanie udostępniliśmy w formacie A5, w układzie dwuszpaltowym, z odsyłaczami w środkowej kolumnie. Oprócz tekstu głównego, wydanie zawiera ważniejsze uwagi o przekładzie, wykaz skrótów i oznaczeń, tabelę miar i wag, uwagi do Księgi Psalmów, kolorowe mapy oraz ilustracje. Dodruk pierwszego wydania ukazał się jeszcze tego samego roku, w listopadzie. Zdecydowaliśmy się na wydanie Biblii w trzech formatach: A5 (148x210), zbliżony do A6 (105x150) oraz zbliżony do C5 (165x232), oraz w różnych wariantach opraw oraz wykończenia. Szczegóły dostępne na stronie naszego sklepu.  alt

Poniżej informacje EIB dotyczące pracy tłumaczeniowej nad NP.

Tekst źródłowy Nowego Przymierza.

altPodstawą prac przekładowych był tekst i aparat krytyczny zawarty zarówno w dwudziestym siódmym, jak i w dwudziestym ósmym wydaniu Novum Testamentum Graece Nestlego-Alanda (Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993, dalej NA27, i odpowiednio 2012, dalej NA28).

W tekście głównym przekładu pozostawiono jednak kilkanaście wariantów występujących w Tekście większościowym. Są to: Mt 6:13b; Mt 17:21; Mt 18:11; Mt 18:15a; Mt 23:14; Mk 7:16; Mk 9:44; Mk 9:46; Mk 11:26; Mk 15:28; Łk 1:28; Łk 9:55-56; Łk 17:36; Łk 23:17; J 5:3b-4; 1Kor 11:29. Włączono też dwa warianty występujące w Tekście przyjętym: Dz 8:37 i Dz 15:34.

Tekst Listów Powszechnych zweryfikowano w oparciu o NA28, jako że tylko w obrębie tych Listów wydawcy tekstu greckiego dokonali zmian w oparciu o nowo opracowaną wytyczną, tzw. metodę genealogii spójnych wariantów (ang. Coherence--Based Genealogical Method, w skrócie CBGM). Zgodnie z nazwą opiera się ona na statystycznej spójności pomiędzy wariantami potencjalnego poprzednika danego świadectwa tekstowego a wariantami jego niekoniecznie bezpośredniego następnika. Metoda ta przywraca miejsce w tekście głównym NA28 tym wariantom tekstowym, które – jako późniejsze – w NA27 znajdowały się w aparacie krytycznym. W ten sposób tekst grecki najnowszego wydania Novum Testamentum Graece w obrębie Listów Powszechnych jest bardziej zbliżony do Tekstu większościowego. Czas pokaże, jakie rezultaty da zastosowanie CBGM do pozostałej części pism Nowego Testamentu i czy decyzja pozostawienia w niniejszym przekładzie wariantów Tekstu większościowego wskazanych w poprzednim akapicie nie okaże się tym bardziej uzasadniona.

Zgodnie z sygnalizowanym tłumaczom zainteresowaniem Czytelników ważniejsze warianty tekstowe zostały w przekładzie szczegółowo opisane. Sposób opisu jest w większości przypadków taki, jak w aparacie krytycznym NA27 lub, szczególnie w obrębie Listów Powszechnych, taki jak w NA28. Stąd zainteresowanym sugerujemy korzystanie z obu wydań.

Ważniejsze zmiany nowego wydania

Niniejszy przekład Nowego Przymierza ukazuje się w czwartym, poprawionym i uaktualnionym wydaniu. Wprowadzone zmiany i korekty wynikają, jak w przypadku wcześniejszych wydań, z poczytności przekładu, z uwag szerokiego grona Czytelników, ale także z rozszerzenia zakresu przełożonych ksiąg o wszystkie trzydzieści dziewięć ksiąg Starego Testamentu. Zmiany obejmują: (1) cytaty ze Starego Testamentu w księgach Nowego Testamentu; zaznaczono przy tym przypadki, w których cytat nie koresponduje z dostępnym nam tekstem hebrajskim; (2) ujednolicenie pisowni imion i nazw własnych; (3) uaktualnienie przekładu Listów Powszechnych w obrębie zmian wprowadzonych w NA28; (4) formę literacką; tekst poprawiano mając na uwadze precyzję wyrazu myśli oraz rozwój języka polskiego; (5) korektę omyłek i niedociągnięć redakcyjnych zauważonych we wcześniejszych wydaniach.

Przekład literacki i jego adresaci

altPrezentowany przekład jest przekładem literackim. Znaczy to, że w procesie tłumaczenia starano się język greckiego oryginału podporządkować wymogom i pięknu języka polskiego. Przekład adresowany jest do całego społeczeństwa, szczególnie jednak do osób: (1) nieobeznanych lub słabo obeznanych z kulturą czasów biblijnych; (2) zajmujących się ewangelizacją, wychowaniem chrześcijańskim, kaznodziejstwem i duszpasterstwem. Jako taki nie powinien on być traktowany jako przekład jedyny. Powinien wręcz zachęcać do korzystania z innych przekładów, a ostatecznie do jak najszerszego odwoływania się do tekstu greckiego.


Literackość a wierność przekładu

Literackość przekładu nie oznacza, że jest on przekładem mniej wiarygodnym niż inne przekłady (na przykład tzw. przekłady dosłowne). Tam, gdzie chodziło o przekazanie myśli teologicznej, niniejszy przekład czyni to w sposób dosłowny, to znaczy podporządkowuje język polski sposobowi wyrażania myśli w języku oryginalnym. Literackość odnosi się głównie: (1) do realiów życia codziennego; (2) do narracji historycznych i geograficznych (jak na przykład w Dziejach Apostolskich); (3) do stosowania zaimków zamiast powtarzania tych samych słów lub do wtrącania imion autorów wypowiedzi tam, gdzie brak tego mógłby zamazywać znaczenie tekstu; (4) do przekładu idiomów (choć kulturowe ich brzmienia zostały podane w przypisach); (5) do związków frazeologicznych; (6) do miar i wag, jednak tylko tam, gdzie nie mają one znaczenia symbolicznego (jak to jest na przykład w Objawieniu św. Jana). Słowa dodane, niewystępujące w tekście greckim, ujęto w nawiasy kwadratowe, ale tylko w tych przypadkach, gdzie nie wynikają one z tekstu. Nie zaznaczono słów dodanych ze względu na brak polskich odpowiedników (np. gr. hades przetłumaczono wyrażeniem świat zmarłych) lub ze względu na konieczność podziału bardzo długich zdań na krótsze.


Zagadnienia terminologiczne

altZe względu na adresatów przekładu zaproponowano nowe określenia dla niektórych terminów, na przykład: Opiekun (dla wcześniejszego Pocieszyciel), przełożony lub starszy (dla wcześniejszego biskup), opiekun lub przedstawiciel (dla wcześniejszego diakon), miejsce kary lub gęste mroki miejsca kary (dla poprzedniego piekło). Oznajmujący, zachęcający i estetyczny wymiar zaleceń etycznych właściwych dla Nowego Przymierza starano się oddać słowami, które na taki wymiar wskazują (np. przymiotnikami: piękny, szlachetny, wspaniały zamiast dobry).

Słownictwo apostoła Pawła odnoszące się do rzeczywistości w Chrystusie tłumaczono bez  wyjaśniających uproszczeń, założono bowiem, że po przeczytaniu wszystkich pism apostoła jego myśl stanie się dla Czytelnika jasna. Rozróżniono jednak wyrażenie wiara w Chrystusa od wyrażenia wiara Chrystusa. To drugie tłumaczono jako zawierzenie Chrystusowi lub wiara Chrystusowi.

Greckie aion zdecydowano się tłumaczyć konsekwentnie jako wiek, a to ze względu na nowotestamentową perspektywę dziejów. Imiona i nazwy własne starano się oddawać według zasad wytyczonych w Onomastykonie Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu autorstwa Krzysztofa Sielickiego (Warszawa: Vocatio 2009), jednak nie bez odstępstw uznanych za konieczne. Odstępstwa te dotyczą głównie: (1) imion teoforycznych; (2) imion i nazw własnych z ustaloną w języku polskim pisownią; (3) imion i nazw własnych trudniejszych do odnalezienia, w podanej w Onomastykonie formie, w literaturze anglojęzycznej oraz na stronach internetowych; (4) imion i nazw własnych, których podana w Onomastykonie forma rodzi w języku polskim na przykład humorystyczne skojarzenia.

Starano się nie interpretować słownictwa brzemiennego w znaczenie teologiczne, np. duch, dusza, grzech, odkupienie, potępienie, przebłaganie, ucisk, zbawienie itp.

Niektóre terminy świadomie tłumaczono niekonsekwentnie, aby Czytelnik mógł sobie poszerzyć ich zakres znaczeniowy. Na przykład gr. sodzo tłumaczono jako zbawić, ocalić lub uzdrowić, a gr. parabole jako podobieństwo, przykład i porównanie. 

Przekład dla wszystkich

altNiniejszy przekład jest pierwszym powstającym w ramach polskiego chrześcijaństwa ewangelicznego. Nie jest jednak przekładem wyznaniowym. Adresowany jest – jak wspomniano – do całego społeczeństwa.

Przekład przyjazny przemianom.

Celem tłumaczy i wydawców nie było dostarczenie Czytelnikowi przekładu na długie wieki. Chodziło raczej o przekład, który odpowiadałby aktualnym potrzebom zmieniającej się rzeczywistości. Wiele elementów niniejszego dzieła ma charakter eksperymentu, na przykład szczegółowość opisów wariantów tekstowych lub wielość odsyłaczy. Jeśli niniejsze wydanie Nowego Przymierza okaże się – jak poprzednie – wydarzeniem godnym zauważenia, to następne wydania na pewno będą bogatsze o sugestie wyrażone zarówno w aplauzie, jak i w krytyce.

Podziękowania

Naturalną rzeczą są wyrazy uznania i wdzięczności, choć jest oczywiste, że te najważniejsze pozostają w sferze rzeczywistości nadchodzącej. Jesteśmy wdzięczni wszystkim – małym i wielkim – za wszelkie fachowe, duchowe i materialne wsparcie – małe i wielkie. Nie sposób wymieniać na tych stronicach setek osób w różnym stopniu zaangażowanych, lecz tak samo ważnych. Ich imiona i nazwiska zamieścimy w osobnej publikacji.


Piotr Zaremba

Ewangeliczny Instytut Biblijny

 
(C) 2009 - 2017 Liga Biblijna w Polsce | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.